GSMService.pl
REGULAMIN BRAMKI SMS
Regulamin świadczenia usługi "Bramka SMS"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin wraz z przepisami prawa określa warunki wykonania usługi „Bramka SMS”.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi „Bramka SMS” w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://bramka.gsmservice.pl.
  3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Usługa „Bramka SMS” jest świadczona przez Tomasza Konopkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INTERMEDIA Tomasz Konopka z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymującego się numerem NIP: 6871728417 oraz REGON: 180059031, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 9338.
  5. Usługobiorca może szybko i efektywnie kontaktować się Usługodawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: bramka@gsmservice.pl, w dni robocze w godz. 9-16. Adres do korespondencji: INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów.
  6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. Usługodawca – Tomasz Konopka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTERMEDIA Tomasz Konopka, o którym mowa w ust. 4;
   2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu i dokonała rejestracji w Serwisie;
   3. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności z Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646 z późn. zm.);
   5. Konto Użytkownika – indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Serwisu. Usługobiorca w ramach Konta Użytkownika może zakładać Konta Zależne i definiować ich uprawnienia. Dostępne są 2 typy konta:
    1. PRE-PAID - przed korzystaniem z usług należy zasilić konto wybraną kwotą. Wszystkie nowo zakładane konta są typu PRE-PAID.
    2. POST-PAID - konieczne jest podpisanie dedykowanej Umowy o świadczenie usług POST-PAID z Usługodawcą. Rozliczenia odbywają się w oparciu o Faktury VAT wystawione na końcu każdego miesiąca.
   6. Konta Zależne – zdefiniowane w ramach Konta Użytkownika dodatkowe i zależne od niego konta, dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające realizację czynności w Serwisie zgodnie z przyznanymi przez Usługobiorcę uprawnieniami;
   7. Interfejs API – interfejs przeznaczony dla programistów, umożliwia zintegrowanie dowolnej aplikacji lub systemu Usługobiorcy z Serwisem z wykorzystaniem technologii SOAP/WSDL (webservices), http lub REST. Integracja pozwala na wysyłanie SMS i MMS oraz odbieranie wiadomości SMS bezpośrednio z wykorzystywanej przez klienta aplikacji. Połączenia pomiędzy aplikacją Usługobiorcy a systemem Serwisu odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL. Dostęp do API możliwy jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy wyrażą chęć jego wykorzystania. Przekazanie danych poprzez interfejs API polega na zdalnym wywołaniu odpowiednich metod. Opis poszczególnych metod i sposobów integracji udostępniany jest Usługobiorcy w dokumentacji API dostępnej na stronach Serwisu;
   8. Kanał MAIL2SMS – interfejs umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS z poziomu dowolnej skrzynki e-mail przypisanej do konta Użytkownika. Użytkownik może przypisać adresy e-mail z których będzie wysyłał wiadomości bez ograniczeń ilościowych. Szczegółowa instrukcja udostępniana jest Usługobiorcy w dokumentacji API dostępnej na stronach Serwisu. Ten sam adres e-mail może być przypisany wyłącznie do jednego konta Użytkownika;
   9. Serwis – serwis internetowy bramka.gsmservice.pl za pomocą, którego Usługodawca świadczy usługę „Bramka SMS” na rzecz Usługobiorców, dostępny pod adresem https://bramka.gsmservice.pl.
   10. Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia usługi „Bramka SMS” za pośrednictwem Serwisu.
   11. Znaki specjalne – znaki nie zawarte w poniższej liście:
    @£$¥èéùìòÇØøÅå_^{}\[~]|ÆæßÉ!"#¤%&'()*+,-./:;<=>?0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzÄÖÑܧ¿a-zäöñüà oraz spacja i enter.
   12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
   13. RODO – ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych właściwe dla Polski, z późniejszymi zmianami, w tym przepisy wdrażające lub uzupełniające.
   14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
   1. przeglądarkę internetową: Chrome w wersji nie starszej niż 52 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 54 lub Opera w wersji nie starszej niż 39 lub Edge w wersji nie starszej niż 14 lub Safari w wersji nie starszej niż 10.1,
   2. włączoną obsługę Java Script,
   3. aktywny adres e-mail.
  2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji konta Użytkownika w Serwisie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Usługodawcy i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.
 3. USŁUGA BRAMKA SMS

  1. Usługa „Bramka SMS” – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysyłania wiadomości SMS i MMS, a także realizacji kampanii masowych opartych o te wiadomości. Wiadomości mogą być wysyłane ze strony Serwisu bramka.gsmservice.pl jak i za pośrednictwem Interfejsu API lub kanału MAIL2SMS. Świadczenie Usługodawcy Usługi „Bramka SMS” polega na przetworzeniu wiadomości, przekazaniu jej do właściwego operatora telefonii komórkowej GSM, a następnie odebraniu od operatora telefonii komórkowej GSM raportu doręczenia i zmianie statusu tej wiadomości na Koncie Użytkownika i kontach zależnych.
  2. Usługa „Bramka SMS” obejmuje wysyłanie wiadomości SMS PRO, SMS ECO, 2Way SMS, SMS Binarny, Wysyłanie wiadomości MMS, Odbieranie Wiadomości SMS.
  3. Wysyłanie wiadomości SMS – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania wiadomości SMS pod dowolny numer telefonu komórkowego na świecie, przy czym numer musi znajdować się w sieci wymienionej na stronie https://bramka.gsmservice.pl/obslugiwane-sieci. Wiadomości mogą być wpisywane przez Użytkownika do formularza na stronie Serwisu, jak również mogą być przekazywane za pośrednictwem Interfejsu API. Wiadomości SMS mogą być również wysyłane z dowolnego konta e-mail poprzez kanał MAIL2SMS. Użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej numerów odbiorców. Numery mogą być wprowadzane pojedynczo lub grupowo (np. importując je z pliku) – wówczas pojedyncza wiadomość może być wysłana jednocześnie do wielu odbiorców.
  4. Użytkownik może wysłać 5 rodzajów wiadomości SMS:
   1. SMS PRO – doręczenie do odbiorcy/-ów następuje z najwyższym priorytetem. Użytkownik może określić nadawcę wiadomości (w polu Od: może znaleźć się np. imię i nazwisko, pseudonim lub nazwa firmy). Nadawcy muszą być uprzednio zdefiniowani w systemie i są aktywowani przez Usługodawcę i przy udziale właściwego operatora. Przy rejestracji nazwy nadawcy konieczne jest opisanie przeznaczenia danej nazwy, a w niektórych przypadkach w może być wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów bądź oświadczeń o prawie posługiwania się daną nazwą nadawcy (wymóg operatorów telefonii komórkowej GSM). Maksymalna długość nadawcy wiadomości to 11 znaków. Nazwa nadawcy nie może zawierać samych cyfr.
   2. SMS ECO – wiadomość z najniższym priorytetem – doręczenie do odbiorcy/-ów następuje możliwie szybko, lecz bez gwarancji czasowej. W przypadku dużego ruchu w sieciach operatorów telefonii komórkowej GSM wiadomość może zostać doręczona z opóźnieniem. Wiadomość jest wysyłana z puli numerów lub ze stałym polem nadawcy, bez możliwości dokonania wyboru przez Usługobiorcę.
   3. 2Way SMS - doręczenie do odbiorcy/-ów następuje z najwyższym priorytetem. Wiadomość jest wysyłana z puli numerów, bądź ze stałego numeru w przypadku wykupienia usługi numeru dedykowanego. Odbiorca może na nią odpowiedzieć w ciągu 24h, a odpowiedź trafia do skrzynki odbiorczej na Koncie Użytkownika i kontach zależnych i może zostać przesłana na adres e-mail, SMSem na wskazany numer telefonu lub przekazana na zdefiniowany adres URL Callback za pośrednictwem interfejsu API.
   4. SMS Binarny – jak w punkcie a powyżej, lecz treść wiadomości mogą stanowić wyłącznie dane w formie binarnej (wpisy kalendarza, zakładki WAP PUSH, Loga, dzwonki, wizytówki itp.) przygotowane przez Usługobiorcę.
  5. Wiadomości SMS PRO, SMS ECO, 2Way SMS, o których mowa w ust. 4 pkt a) do c), mogą być wysyłane w wariancie FLASH (otwierają się automatycznie na telefonie odbiorcy po doręczeniu) lub w formacie UNICODE (posiadają znaki specjalne, w tym polskie znaki diakrytyczne) lub GSM-7 (bez znaków specjalnych, w tym bez polskich znaków diakrytycznych), przy czym:
   1. pojedyncza wiadomość SMS w formacie GSM-7 może składać się ze 160 znaków. Znaki ^ { } [ ] ~ \ | oraz „enter” liczone są jak 2 znaki. Jeżeli treść wiadomości przekracza 160 znaków wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną długą wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona:
    1. do 160 znaków - 1 SMS
    2. do 306 znaków – 2 SMS
    3. do 459 znaków – 3 SMS
    4. do 612 znaków – 4 SMS
    5. do 765 znaków – 5 SMS
    6. do 918 znaków – 6 SMS
   2. pojedyncza wiadomość SMS w formacie UNICODE może składać się z 70 znaków. Jeżeli treść wiadomości przekracza 70 znaków wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona:
    1. do 70 znaków - 1 SMS
    2. do 134 znaków – 2 SMS
    3. do 201 znaków – 3 SMS
    4. do 268 znaków – 4 SMS
    5. do 335 znaków – 5 SMS
    6. do 402 znaków – 6 SMS
  6. Wiadomości SMS Binarny, o których mowa w ust. 4.d), są wysyłane w kodowaniu 8-bit i mogą składać się ze 140 bajtów. Jeżeli długość wiadomości przekracza 140 bajtów wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona: każde 140 bajtów = 1 SMS
  7. Maksymalna długość wiadomości to 918 znaków (w przypadku kodowania GSM-7), 402 znaki (w przypadku UNICODE) lub 840 bajtów w przypadku 8-bit.
  8. Wysyłanie wiadomości MMS – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania wiadomości MMS pod dowolny numer telefonu komórkowego w Polsce, rozpoczynający się od prefiksu „+48”. Wiadomości mogą być wpisywane przez Użytkownika do formularza na stronie Serwisu, jak również mogą być przekazywane za pośrednictwem Interfejsu API. Użytkownik ma możliwość dołączenia do wiadomości elementów multimedialnych (zdjęcia, klipy wideo, klipy muzyczne, dokumenty itp.) Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 300KB. Użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej numerów odbiorców. Numery mogą być wprowadzane pojedynczo lub grupowo (np. importując je z pliku) – wówczas pojedyncza wiadomość może być wysłana jednocześnie do wielu odbiorców.
  9. Odbieranie wiadomości SMS – usługa polega na umożliwieniu odbierania wiadomości SMS. Usługa zostaje aktywowana po wykupieniu dodatkowego abonamentu na numer dedykowany lub numer z prefiksem dedykowanym. Abonament może być miesięczny, półroczny lub roczny:
   1. Numer dedykowany – 9-cio cyfrowy numer telefonu do wyłącznej dyspozycji Usługobiorcy. Wszystkie wiadomości odebrane pod tym numerem trafiają do skrzynki odbiorczej na koncie Użytkownika i kontach zależnych, mogą być wysłane na wskazany e-mail, SMSem na wskazany numer telefonu lub przekazana na zdefiniowany adres URL Callback za pośrednictwem interfejsu API.
   2. Numer z prefiksem dedykowanym – usługa uruchamiana jest na współdzielonym numerze telefonu. Usługobiorca może wybrać dowolny prefiks (słowo). Wszystkie wiadomości odebrane pod tym numerem, które jako pierwsze słowo mają wpisany ten prefiks trafiają do skrzynki odbiorczej na koncie Użytkownika i kontach zależnych, mogą być wysłane na wskazany e-mail, SMSem na wskazany numer telefonu lub przekazana na zdefiniowany adres URL Callback za pośrednictwem interfejsu API.
  10. Dla skorzystania z Usługi „Bramka SMS” konieczne jest zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie.
  11. Zarejestrowany Użytkownik, posiadający Konto Użytkownika bądź konto zależne uzyskuje możliwość wysyłania wiadomości SMS/MMS po uprzednim:
   1. zasileniu konta wybraną kwotą netto - w przypadku kont typu PRE-PAID (konta standardowe) lub
   2. zawarciu z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług - w przypadku kont typu POST-PAID.
 4. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

  1. Korzystanie z usługi „Bramka SMS” jest odpłatne. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z tytułu korzystania z Serwisu mogą mieć charakter PRE-PAID (płatność przed skorzystaniem z Usługi) lub POST-PAID (płatność po skorzystaniu z Usługi).
  2. Dla nowych Użytkowników domyślnie tworzone jest Konto Użytkownika typu PRE-PAID. Możliwa jest zmiana charakteru rozliczeń i płatności na POST-PAID poprzez zawarcie dodatkowej dedykowanej umowy o świadczenie usług POST-PAID. Możliwość zawarcia takiej umowy jest oceniana indywidualnie przez Usługodawcę na wniosek Usługobiorcy.
  3. W celu skorzystania z możliwości wysyłania/odbierania wiadomości konieczne jest uprzednie doładowanie Konta Użytkownika dowolną kwotą, nie mniejszą jednak niż 10 zł brutto (PRE-PAID). Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może w całości wykorzystać na wysyłanie wiadomości.
  4. Po wysłaniu każdej wiadomości SMS/MMS ze stanu Konta Użytkownika odejmowana jest kwota stanowiąca koszt tej wiadomości zgodnie z cennikiem usługi. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie https://bramka.gsmservice.pl/cennik-wysylanie-sms.
  5. Użytkownik po wyborze kwoty zasilenia konta dokonuje płatności dostępnymi kanałami płatności. Konto jest zasilane kwotą netto płatności.
  6. Obsługę płatności prowadzi firma PayPro S.A., prowadząca system Dotpay.pl i Przelewy24.pl, firma PayU S.A. prowadzącą system PayU.pl, firma mElements S.A. prowadząca serwis paynow.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro jest Blue Media S.A., PayPro S.A. oraz PayU S.A.
  7. Po pozytywnej autoryzacji płatności PayPro S.A., PayU S.A., mElements S.A. lub Blue Media S.A. wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie płatności.
  8. Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności i są dostępne w formacie PDF w sekcji "Zasilenia i Faktury VAT" po zalogowaniu się na Konto Użytkownika na co wyraża on zgodę.
  9. Postanowienia §4 ust. 3-8 mają zastosowanie dla Kont Użytkowników typu PRE-PAID. W przypadku Kont Użytkowników typu POST-PAID uzgodnienia dotyczące rozliczeń znajdują się w dedykowanej Umowie o świadczenie usług POST-PAID.
  10. Pozostałe koszty nabycia dostępu do opcjonalnych usług Serwisu określa aktualny cennik podany do wiadomości na stronach internetowych Serwisu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamiany cennika Usług, w szczególności w przypadku zmiany cen przez poszczególnych operatorów sieci komórkowych GSM. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianach poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Koncie Użytkownika. Nowy cennik wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, chyba że w tym terminie Usługobiorca wypowie umowę. Wypowiedzenie umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bramka@gsmservice.pl lub poprzez zamknięcie Konta Użytkownika w Serwisie.
 5. REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
  2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
  3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika, max 30 znaków alfanumerycznych),
   2. Hasło do Konta Użytkownika,
   3. Aktywny adres e-mail,
   4. Imię i nazwisko,
   5. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo),
   6. Numer PESEL
   7. Numer telefonu.
  4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika, max 30 znaków alfanumerycznych),
   2. Hasło do Konta Użytkownika,
   3. Aktywny adres e-mail,
   4. Firma,
   5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP bądź VAT-EU),
   6. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo),
   7. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
   8. Numer telefonu.
  5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika numer telefonu zostanie wysłany kod jednorazowy. Przepisanie otrzymanego kodu jednorazowego do formularza kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  6. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
  7. Na zasadach określonych w niniejszym §. zawierana jest umowa, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika typu PRE-PAID (płatność przed skorzystaniem z Usługi). Użytkownik może korzystać z usług na zasadzie POST-PAID (płatność po skorzystaniu z Usługi) tylko i wyłącznie na podstawie osobnej dedykowanej umowy zawartej z Usługodawcą.
  8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość jego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie ostatnich 6 miesięcy. Za brak aktywności konta uważa się łącznie:
   1. brak logowania Użytkownika do Serwisu przez okres 6 miesięcy,
   2. nie wysłanie żadnej wiadomości SMS/MMS przez okres 6 miesięcy.
  11. W szczególnych przypadkach uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem, Usługodawca może wydłużyć okres ważności konta terminowo lub bezterminowo.
  12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika, Kont zależnych oraz jego usunięciem.
  13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
   5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych i/lub spamu,
   6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
   8. Usługobiorca dopuścił się naruszenia §6 ust. 9 Regulaminu.
  14. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika i konta zależne na czas określony, nie dłuższy niż 7 dni. Zawieszenie Konta Użytkownika i kont zależnych polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
  15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika i kont zależnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki wiadomości SMS/MMS przebiegały prawidłowo.
  2. Usługodawca stale monitoruje prawidłowe działanie platformy, a w przypadku awarii jednej z sieci pozwoli w miarę możliwości technicznych na dostarczenie wiadomości przez inną alternatywną sieć.
  3. Serwis jest stale monitorowany i chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
  4. Usługodawca stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych, zawiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem publikując stosowną informację na stronach serwisu oraz za pośrednictwem e-mail przed rozpoczęciem prac.
  5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  6. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w pkt. 4 oraz 5 nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
  7. Usługodawca nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników.
  8. Usługobiorca jest zobowiązanych zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika i kont zależnych w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
   1. wykorzystanie Serwisu w sposób niezgodny z polskim oraz europejskim prawem;
   2. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;
   3. wykorzystywania w polu nadawcy danych identyfikujących osoby trzecie (nazwy firmy, imiona i nazwiska, pseudonimy, numery telefonów, adresy e-mail, itp.), chyba że Usługobiorca posiada wyraźną zgodę takiej osoby na wysłanie wiadomości w jej imieniu;
   4. rozsyłania treści sprzecznych z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołującymi do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także naruszających prawa osób trzecich;
   5. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie, wycofali taką zgodę lub sprzeciwili się otrzymywaniu wiadomości;
   6. wykorzystywania Serwisu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych i/lub spamu oraz wysyłania wiadomości, których przedmiotem są gry losowe lub zakłady wzajemne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych;
   7. kierowanie na jeden numer telefonu więcej aniżeli 20 wiadomości w ciągu kolejnych 60 sekund;
   8. wysyłanie wiadomości promujących usługi Premium SMS/Premium rate (SMSy o podwyższonym koszcie);
   9. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
    1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    2. naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia wiadomości SMS/MMS końcowemu odbiorcy ani za prawidłowe rozliczenie transakcji przez operatorów sieci telefonii komórkowej GSM, a jedynie za dostarczenie SMS do właściwego operatora sieci telefonii komórkowej GSM.
  2. Usługodawca umożliwia, ale nie gwarantuje doręczenia wiadomości do odbiorcy w następujących sytuacjach:
   1. Odbiorca wiadomości miał wyłączony telefon,
   2. Skrzynka odbiorcza SMS-ów w telefonie odbiorcy była przepełniona,
   3. Odbiorca był poza zasięgiem sieci GSM,
   4. Numer telefonu odbiorcy został przeniesiony do innego operatora,
   5. Telefon odbiorcy był zalogowany do innej sieci (znajdował się w roamingu).
  3. Usługodawca nie ingeruje w żaden sposób w treść wiadomości rozsyłanych przez Usługobiorców z wykorzystaniem Serwisu. Usługodawca może jedynie dokonać podziału wiadomości SMS na zasadach określonych w §3 ust. 5. Podzielenie wiadomości ma charakter automatyczny, techniczny i w żaden sposób nie wpływa na zawartość treściową wiadomości. Pełna odpowiedzialność za rodzaj lub charakter treści wysyłanych wiadomości i pola nadawcy spoczywa na Usługobiorcy.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niżej określone zdarzenia, chyba że ich wystąpienie było skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy:
   1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
   2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
   3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, którym Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej GSM,
   4. korzystanie z Serwisu przez Usługobiorców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostępu do Serwisu;
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę. W razie powstania tego rodzaju roszczeń Usługobiorca zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaspokojenia a w przypadku, gdyby do ich zaspokojenia zobowiązany został Usługodawca - do niezwłocznego zwolnienia go od ww. obowiązku;
  6. Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w §7 ust. 1 i ust. 4 pkt c) i e) nie mają zastosowania w przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument.
 8. TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA

  1. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej obejmującej w szczególności dane dotyczące Użytkownika; treść indywidualnych komunikatów; dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku; dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.
  2. Usługodawca oświadcza, że zachowa należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
  3. Usługodawca oświadcza, iż nie zapozna się, nie będzie utrwalał, przechowywał, przekazywał lub w inny wykorzystywał treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną nadawcy i odbiorcy komunikatu, chyba że:
   1. będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
   2. nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
   3. dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;
   4. będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.
   5. Podmioty działające w imieniu Usługodawcy, które realizują Usługę, mogą zapoznać się z treścią przekazu wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi, wynikającym z technologii jej świadczenia.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługodawca traktuje kwestie ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych z należytą starannością i chroni dane osobowe Usługobiorców w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  2. Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi „Bramka SMS” (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przyjmowania płatności i celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na co Usługobiorca wyraża zgodę.
  3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Usługodawca jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy podane przy rejestracji konta użytkownika i kont zależnych także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
   1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
   2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
   3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
  4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Abonenta podczas rejestracji konta w systemie.
  5. Strony postanawiają, że w celu świadczenia Usług lub właściwej realizacji Umowy świadczenia usługi „Bramka SMS” zawartej pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego regulaminu oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Usługobiorca powierzy Usługodawcy dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy powierzenia zawartej z administratorem danych.
  6. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, a w szczególności jest uprawniony do ich powierzenia Usługodawcy.
  7. Usługobiorca oświadcza, że zawrze umowę powierzenia danych osobowych w formie pisemnej w tym elektronicznej poprzez Panel klienta w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego.
 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacja może być złożona:
   1. w formie pisemnej - osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
   2. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy;
   3. w formie elektronicznej na adres: bramka@gsmservice.pl
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
   1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Usługobiorcy, zwanego dalej „reklamującym”;
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez dostawcę usług lub adres miejsca zakończenia sieci;
   5. datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji na niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług;
   6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
   7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt f);
   8. podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 2, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
  4. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 3 nie spełnia warunków określonych w ust. 2, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 2 pkt. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, Usługodawca traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
  6. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.
  7. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dostawca usług w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.
  8. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.
  9. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
  11. Odpowiedź na reklamację zawiera:
   1. nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;
   2. informację o dniu złożenia reklamacji;
   3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
   4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w ust. 2.g);
   5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
   6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
  12. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
   1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
   2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 11. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
   1. wiadomością e-mail, na adres bramka@gsmservice.pl,
   2. w formie pisemnej, na adres INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów
  3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
  4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Konsument wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
  2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
  3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Usługodawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Dotpay
Płatności obsługuje: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: