GSMService.pl
REGULAMIN BRAMKI SMS
Regulamin świadczenia usługi "Bramka SMS"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa określa warunki wykonania usługi „Bramka SMS”.
 2. Usługa „Bramka SMS” jest świadczona przez INTERMEDIA Tomasz Konopka prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, legitymujący się numerem NIP: 6871728417 oraz Regon: 180059031, wpisany do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 9338.
 3. Usługobiorca może szybko i efektywnie kontaktować się Usługodawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: bramka@gsmservice.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 123984252, w dni robocze w godz. 9-16. Adres do korespondencji: INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Usługodawca – INTERMEDIA Tomasz Konopka, o którym mowa w ust. 2;
  2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu i dokonała rejestracji w Serwisie;
  3. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności z Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.);
  5. Konto Użytkownika - indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Serwisu. Dostępne są 2 typy konta:
   1. PRE-PAID - przed korzystaniem z usług należy zasilić konto wybraną kwotą. Wszystkie nowo zakładane konta są typu PRE-PAID.
   2. POST-PAID - konieczne jest podpisanie Umowy z Usługodawcą. Rozliczenia odbywają się w oparciu o Faktury VAT wystawione na końcu każdego miesiąca.
  6. Interfejs API - interfejs przeznaczony dla programistów, umożliwia zintegrowanie dowolnej aplikacji lub systemu Usługobiorcy z Serwisem z wykorzystaniem technologii SOAP/WSDL (webservices) lub HTTP. Integracja pozwala na wysyłanie SMS i FAX i odbieranie wiadomości SMS bezpośrednio z wykorzystywanej przez klienta aplikacji. Połączenia pomiędzy aplikacją Usługobiorcy a systemem Serwisu odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL. Dostęp do API możliwy jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy wyrażą chęć jego wykorzystania. Przekazanie danych poprzez interfejs API polega na zdalnym wywołaniu odpowiednich metod. Opis poszczególnych metod i sposobów integracji udostępniany jest Usługobiorcy w dokumentacji API dostępnej na stronach Serwisu.
  7. Serwis – serwis internetowy bramka.gsmservice.pl za pomocą, którego Usługodawca świadczy usługę „Bramka SMS” na rzecz Usługobiorców, dostępny pod adresem http://bramka.gsmservice.pl/;
  8. Regulamin – Niniejszy świadczenia usługi „Bramka SMS” za pośrednictwem Serwisu.
§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. włączoną obsługę Java Script,
  3. aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w Serwisie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Usługodawcy i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.
§3. USŁUGA BRAMKA SMS
 1. Usługa „Bramka SMS” – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysyłania wiadomości SMS i FAX, a także realizacji kampanii marketingowych opartych o wiadomości SMS. Wiadomości mogą być wysyłane ze strony Serwisu bramka.gsmservice.pl jak i za pośrednictwem Interfejsu API. Świadczenie Usługodawcy Usługi „Bramka SMS” polega na przetworzeniu wiadomości, przekazaniu jej do właściwego operatora telefonii komórkowej GSM a następnie odebraniu od operatora telefonii komórkowej GSM raportu doręczenia i zmianie statusu tej wiadomości na Koncie Użytkownika.
 2. Usługa „Bramka SMS” obejmuje wysyłanie wiadomości SMS PRO, SMS Flash, SMS ECO, 2Way SMS, SMS Binarny, Wysyłanie wiadomości FAX, Odbieranie Wiadomości SMS.
 3. Wysyłanie wiadomości SMS – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania wiadomości SMS pod dowolny numer telefonu komórkowego na świecie, przy czym numer musi znajdować się w sieci wymienionej na stronie http://bramka.gsmservice.pl/obslugiwane-sieci. Wiadomości mogą być wpisywane przez Użytkownika do formularza na stronie Serwisu, jak również mogą być przekazywane za pośrednictwem Interfejsu API. Wiadomości SMS mogą być również wysyłane z dowolnego konta e-mail poprzez kanał mail2SMS. Użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej numerów odbiorców. Numery mogą być wprowadzane pojedynczo lub grupowo (np. importując je z pliku) – wówczas pojedyncza wiadomość może być wysłana jednocześnie do wielu odbiorców.
 4. Użytkownik może wysłać 5 rodzajów wiadomości SMS:
  1. SMS PRO – doręczenie do odbiorcy/-ów następuje w ciągu minuty od wysłania. Użytkownik może określić nadawcę wiadomości (w polu Od: może znaleźć się np. imię i nazwisko, pseudonim lub nazwa firmy). Nadawcy muszą być uprzednio zdefiniowani w systemie i są aktywowani przez Usługodawcę. W niektórych przypadkach w celu rejestracji nadawcy konieczne jest przesłanie oświadczenia o prawie posługiwania się daną nazwą nadawcy (wymóg operatorów telefonii komórkowej GSM).
  2. SMS Flash – jak punkcie a powyżej, z tą różnicą, iż wiadomość otwiera się automatycznie na telefonie odbiorcy po jej otrzymaniu.
  3. SMS ECO – wiadomość z najniższym priorytetem – doręczenie do odbiorcy/-ów następuje możliwie szybko, lecz bez gwarancji czasowej. W przypadku dużego ruchu w sieciach operatorów telefonii komórkowej GSM wiadomość może zostać doręczona z opóźnieniem. Wiadomość jest wysyłana z puli numerów.
  4. 2Way SMS - doręczenie do odbiorcy/-ów następuje w ciągu minuty od wysłania. Wiadomość jest wysyłana z puli numerów. Odbiorca może na nią odpowiedzieć w ciągu 24h, a odpowiedź trafia do skrzynki odbiorczej na Koncie Użytkownika i może zostać przesłana na adres e-mail lub przekazana za pośrednictwem Interfejsu API.
  5. SMS Binarny – jak w punkcie a powyżej, lecz treść wiadomości mogą stanowić wyłącznie dane w formie binarnej (wpisy kalendarza, zakładki WAP PUSH, Loga, dzwonki, wizytówki itp.).
 5. Wiadomości SMS PRO, SMS Flash, SMS ECO, 2Way SMS, o których mowa w ust. 4 pkt a-d, mogą być wysyłane w formacie UNICODE (posiadają polskie znaki) lub GSM-7 (bez polskich znaków).
  1. Pojedyncza wiadomość SMS w formacie GSM-7 może składać się ze 160 znaków. Jeżeli treść wiadomości przekracza 160 znaków wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona:
   1. do 160 znaków - 1 SMS
   2. do 306 znaków – 2 SMS
   3. do 459 znaków – 3 SMS
   4. do 612 znaków – 4 SMS
   5. do 765 znaków – 5 SMS
   6. do 918 znaków – 6 SMS
  2. W formacie UNICODE pojedyncza wiadomość SMS może składać się z 70 znaków. Jeżeli treść wiadomości przekracza 70 znaków wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona:
   1. Do 70 znaków - 1 SMS
   2. Do 134 znaków – 2 SMS
   3. Do 201 znaków – 3 SMS
   4. Do 268 znaków – 4 SMS
   5. Do 335 znaków – 5 SMS
   6. Do 402 znaków – 6 SMS
 6. Wiadomości SMS Binarny, o których mowa w ust. 4 pkt d, są wysyłane w kodowaniu 8-bit i mogą składać się ze 140 bajtów. Jeżeli długość wiadomości przekracza 140 bajtów wówczas wiadomość jest dzielona przed wysłaniem, wysyłana w częściach i ponownie łączona na telefonie odbiorcy w jedną wiadomość. W takim przypadku pobierana opłata równa się ilorazowi części na jakie wiadomość została podzielona: każde 140 bajtów = 1 SMS
 7. Maksymalna długość wiadomości to 918 znaków (w przypadku kodowania GSM-7), 402 znaków (w przypadku UNICODE) lub 840 bajtów w przypadku 8-bit.
 8. Wysyłanie wiadomości FAX – polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysyłki wiadomości FAX pod dowolny numer telefonu w Polsce, pod którym działa fax. Wysyłane dokumenty muszą być sporządzone w formacie PDF, DOC, DOCX lub RTF i mogą być przekazane przez Użytkownika do wysyłki poprzez formularz na naszej stronie WWW, jak również za pośrednictwem Interfejsu API. Numery mogą być wprowadzane pojedynczo lub grupowo (np. importując je z pliku) – wówczas FAX może być wysłany jednocześnie do wielu odbiorców. W przypadkach, gdy połączenie nie mogło dojść do skutku za pierwszym razem ponawiane jest trzykrotnie po 5, 15 i 60 minutach. Jeżeli pod numerem odbiorcy nie działa fax, numer jest nieprawidłowy lub linia cały czas jest zajęta wówczas wysyłka nie dochodzi do skutku.
 9. Odbieranie wiadomości SMS – usługa polega na umożliwieniu odbierania wiadomości SMS. Usługa zostaje aktywowana po wykupieniu abonamentu na numer dedykowany lub numer z prefiksem dedykowanym. Abonament może być miesięczny, półroczny lub roczny:
  1. Numer dedykowany – 9-cio cyfrowy numer telefonu do dyspozycji klienta. Wszystkie wiadomości odebrane pod tym numerem trafiają do skrzynki odbiorczej Użytkownika na koncie w bramce SMS, mogą być wysłane na e-mail lub przekazane za pośrednictwem Interfejsu API.
  2. Numer z prefiksem dedykowanym – usługa uruchamiana jest na współdzielonym numerze telefonu. Użytkownik może wybrać dowolny prefiks (słowo). Wszystkie wiadomości odebrane pod tym numerem, które jako pierwsze słowo mają wpisany ten prefiks trafiają do skrzynki odbiorczej Użytkownika na koncie w bramce SMS, mogą być wysłane na e-mail lub przekazane za pośrednictwem interfejsu API.
 10. Dla skorzystania z Usługi „Bramka SMS” konieczne jest zarejestrowanie w Serwisie.
 11. Zarejestrowany Użytkownik, posiadający Konto Użytkownika w Serwisie uzyskuje możliwość wysyłania wiadomości SMS/FAX po uprzednim:
  1. zasileniu konta wybraną kwotą netto - w przypadku kont typu PRE-PAID (konta standardowe) lub
  2. podpisaniu z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług - w przypadku kont typu POST-PAID.
§4. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
 1. Korzystanie z usługi „Bramka SMS” jest odpłatne. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z tytułu korzystania z Serwisu mogą mieć charakter PRE-PAID (płatność przed skorzystaniem z Usługi) lub POST-PAID (płatność po skorzystaniu z Usługi).
 2. Dla nowych Użytkowników standardowo tworzone jest Konto Użytkownika typu PRE-PAID. Możliwa jest zmiana charakteru rozliczeń i płatności na POST-PAID poprzez zawarcie dodatkowej umowy o świadczenie usług. Możliwość zawarcia takiej umowy jest oceniana indywidualnie przez Usługodawcę.
 3. W celu skorzystania z możliwości wysyłania/odbierania wiadomości konieczne jest uprzednie doładowanie Konta Użytkownika dowolną kwotą, nie mniejszą jednak niż 10 zł (PRE-PAID). Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może w całości wykorzystać na zamawianie usług.
 4. Po wysłaniu każdej wiadomości SMS/FAX ze stanu Konta Użytkownika odejmowana jest kwota stanowiąca koszt tej wiadomości zgodnie z cennikiem usługi. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie http://bramka.gsmservice.pl/cennik-wysylanie-sms.
 5. Użytkownik po wyborze kwoty zasilenia konta dokonuje płatności dostępnymi kanałami płatności. Konto jest zasilane kwotą netto płatności.
 6. Obsługę płatności prowadzi firmę Dotpay S.A., prowadząca serwis Dotpay.pl oraz firmę PayU S.A. prowadzącą serwis PayU.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem odpowiednio Dotpay S.A. lub PayU S.A.
 7. Po pozytywnej autoryzacji płatności Dotpay S.A. lub PayU S.A. wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie płatności.
 8. Faktury VAT są wystawiane na życzenie Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności i są dostępne w formacie PDF w sekcji "Zasilenia i Faktury VAT" po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
 9. Postanowienia § 4 ust. 3-8 mają zastosowanie dla Kont Użytkowników typu PRE-PAID. W przypadku Kont Użytkowników typu POST-PAID uzgodnienia dotyczące rozliczeń znajdują się w Umowie o świadczenie usług.
 10. Pozostałe koszty nabycia dostępu do opcjonalnych usług Serwisu określa aktualny cennik podany do wiadomości na stronach internetowych Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamiany cennika Usług, w szczególności w przypadku zmiany cen przez poszczególnych operatorów sieci komórkowych GSM. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianach poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Koncie Użytkownika. Nowy cennik wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, chyba że w tym terminie Usługobiorca wypowie umowę. Wypowiedzenie umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bramka@gsmservice.pl lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.
§5. REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika),
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Aktywny adres e-mail,
  4. Imię i nazwisko,
  5. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  6. Numer telefonu.
 4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika),
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Aktywny adres e-mail,
  4. Firma,
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  6. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  7. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  8. Numer telefonu.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość jego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie ostatnich 6 miesięcy. Za brak aktywności konta uważa się łącznie:
  1. brak logowania Użytkownika do Serwisu przez okres 6 miesięcy,
  2. nie wysłanie żadnej wiadomości SMS/FAX przez okres 6 miesięcy.
 10. W szczególnych przypadkach uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem, Usługodawca może wydłużyć okres ważności konta terminowo lub bezterminowo.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych i/lub spamu,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
  8. Usługobiorca dopuścił się naruszenia § 6 ust. 7 Regulaminu.
 13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony, nie dłuższy niż 7 dni. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 15. Na zasadach określonych w niniejszym §. zawierana jest umowa, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika typu PRE-PAID (płatność przed skorzystaniem z Usługi). Użytkownik może korzystać z usług na zasadzie POST-PAID (płatność po skorzystaniu z Usługi) tylko i wyłącznie na podstawie osobnej umowy zawartej z Usługodawcą.
§6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki wiadomości SMS/FAX przebiegały prawidłowo.
 2. Usługodawca stale monitoruje prawidłowe działanie platformy, a w przypadku awarii jednej z sieci pozwoli na dostarczenie wiadomości przez inną alternatywną sieć.
 3. Serwis jest stale monitorowany i chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Usługodawca stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Usługodawca nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników.
 6. Usługobiorca jest zobowiązanych zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
  1. wykorzystanie Serwisu w sposób niezgodny z polskim oraz europejskim prawem;
  2. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;
  3. wykorzystywania w polu nadawcy danych identyfikujących osoby trzecie (nazwy firmy, imiona i nazwiska, pseudonimy, numery telefonów, adresy e-mail, itp.), chyba że Usługobiorca posiada wyraźną zgodę takiej osoby na wysłanie wiadomości w jej imieniu.
  4. rozsyłania treści sprzecznych z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołującymi do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także naruszających prawa osób trzecich.
  5. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie, wycofali taką zgodę lub sprzeciwili się otrzymywaniu wiadomości;
  6. wykorzystywania Serwisu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych i/lub spamu.
  7. kierowanie na 1 numer telefonu więcej aniżeli 20 wiadomości w ciągu kolejnych 24 godzin;
  8. wysyłanie wiadomości promujących usługi Premium SMS/Premium rate (SMSy o podwyższonym koszcie);
  9. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   2. naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia wiadomości SMS/FAX końcowemu odbiorcy ani za prawidłowe rozliczenie transakcji przez operatorów sieci telefonii komórkowej GSM, a jedynie za dostarczenie SMS do właściwego operatora sieci telefonii komórkowej GSM.
 2. Usługodawca umożliwia, ale nie gwarantuje doręczenia wiadomości do odbiorcy w następujących sytuacjach:
  1. Odbiorca wiadomości miał wyłączony telefon,
  2. Skrzynka odbiorcza SMS-ów w telefonie odbiorcy była przepełniona,
  3. Odbiorca był poza zasięgiem sieci GSM,
  4. Numer telefonu odbiorcy został przeniesiony do innego operatora,
  5. Telefon odbiorcy był zalogowany do innej sieci (znajdował się w roamingu).
 3. Usługodawca nie ingeruje w żaden sposób w treść wiadomości rozsyłanych przez Usługobiorców z wykorzystaniem Serwisu. Usługodawca może jedynie dokonać podziału wiadomości SMS na zasadach określonych w § 3 ust. 5. Podzielenie wiadomości ma charakter automatyczny, techniczny i w żaden sposób nie wpływa na zawartość treściową wiadomości. Pełna odpowiedzialność za rodzaj lub charakter treści wysyłanych wiadomości i pola nadawcy spoczywa na Usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niżej określone zdarzenia, chyba że ich wystąpienie było skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, którym Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej GSM,
  4. korzystanie z Serwisu przez Usługobiorców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostępu do Serwisu;
 5. Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 4 pkt c i e nie mają zastosowania w przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument.
§8. TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA
 1. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej obejmującej w szczególności dane dotyczące Użytkownika; treść indywidualnych komunikatów; dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku; dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.
 2. Usługodawca oświadcza, że zachowa należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
 3. Usługodawca oświadcza, iż nie zapozna się, nie będzie utrwalał, przechowywał, przekazywał lub w inny wykorzystywał treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną nadawcy i odbiorcy komunikatu, chyba że:
  1. będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
  2. nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
  3. dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;
  4. będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.
 4. Podmioty działające w imieniu Usługodawcy, które realizują Usługę, mogą zapoznać się z treścią przekazu wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi, wynikającym z technologii jej świadczenia.
§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane Usługobiorcy mogą zostać przekazane operatorom sieci telefonii komórkowej GSM w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz firmom Dotpay S.A. i PayU S. A. w zakresie niezbędnym do autoryzacji i dokonywania płatności oraz rozliczania usług.
 3. Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Usługobiorców lub informacji o Usługobiorcach udostępnianych innym osobom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.
 11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.
 12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu Konta Użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
§10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie pisemnej - osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 12 398 42 52 albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy;
  3. w formie elektronicznej na adres: bramka@gsmservice.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej „reklamującym”;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez dostawcę usług lub adres miejsca zakończenia sieci;
  5. datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji na niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług
  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt f;
  8. podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Usługodawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 2, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
 4. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 3 nie spełnia warunków określonych w ust. 2, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 2 pkt. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, Usługodawca traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 6. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.
 7. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dostawca usług w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.
 8. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.
 9. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 11. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;
  2. informację o dniu złożenia reklamacji;
  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w ust. 2 g;
  5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 12. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
§11. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres bramka@gsmservice.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów
 3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Konsument wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Dotpay
Płatności obsługuje: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: